kluczyk

Kontakt Krosno

RAV Nieruchomości
godziny otwarcia:
9:00 - 16:00
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt.

tel.: 603 467 750 (7 dni w tygodniu)
ul. Zielona 7
38-400 Krosno
biuro@ravnieruchomosci.pl

         Portale partnerskie

Standard - Tłumaczenia Język Angielski

NewsLetter

Chesz dostawać najnowsze informacje?
pozostaw swój adres.

Artykuły

25.12.2014 – Ważna data do zapamiętania Dodane: 2015-01-30

25.12.2014 – Ważna data do zapamiętania

25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827). Ustawa ta niesie za sobą wiele zmian pomiędzy relacjami z klientami, m.in. z klientami rynku nieruchomości.


Kogo dotyczą nowe przepisy?

 

Ustawa o ochronie konsumentów i wynikające z niej obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców określa prawa przysługujące konsumentom, a w szczególności obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.


Nowa ustawa o prawach konsumenta przywiązuje dużą wagę do kwestii informowania klientów o ich prawach. Z tego względu obowiązki informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów (w szczególności sprzedających przez Internet lub np. podczas prezentacji) zostały znacząco rozbudowane w stosunku do obecnie wymaganych. Wyliczenie zawarte w nowej ustawie zawiera aż 21 punktów (obecnie jest ich tylko 7).


Przepisy nowej ustawy będą miały zastosowanie także do umów pośrednictwa w zakupie, sprzedaży, najmie i wynajmie nieruchomości. Pomimo, że większość Pośredników przekazuje swoim Klientom precyzyjne informacje na temat firmy oraz usługi, którą będą dla Klienta wykonywali, istnieją też na rynku przedsiębiorcy, którzy nie informują Klientów w dostateczny sposób. Warto w tym miejscu przypomnieć jakie informacje powinien przekazać Klientowi Pośrednik, a które to obowiązki zostały skatalogowane w ustawie. Zgodnie z jej przepisami Pośrednicy najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową będą zobowiązani do poinformowania Go w jasny i zrozumiały sposób o głównych cechach świadczenia (z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem), swoich danych identyfikujących, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami oraz wszelkich innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia, sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę oraz stosowanej przez Przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji. Ponadto Pośrednik zobowiązany będzie do przedstawienia Konsumentowi informacji o czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta ma być na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy a także informacji o treści usług posprzedażnych i gwarancji. W naszej firmie RAV Nieruchomości każdy Klient otrzymuje te wszystkie informacje jednak pamiętajmy o tym, że na rynku nieruchomości nie każdy Pośrednik może okazać się całkowicie rzetelny w kontaktach z Klientem.


Pełny katalog obowiązków informacyjnych względem Konsumenta, w sytuacji gdy umowa zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, wskazany został w art. 12 ustawy. Poza wymienionymi już wyżej informacjami, które Pośrednik zobowiązany jest wskazać podczas zawierania umów w jego lokalu, zobligowany jest on, między innymi, do podania informacji o:


1)   sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,

2)  obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli konsument odstąpi od umowy,

3)  braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.


W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa wszelkich informacji, które wskazuje ustawa, należy udzielić Konsumentowi na piśmie lub, jeżeli Konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem. Ponadto Pośrednik zobowiązany jest wydać Klientowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku.


Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Co ważne, w przypadku gdyby Pośrednik nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu na odstąpienie. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Pośrednikowi oświadczenia o odstąpienia od umowy. Wzór takiego oświadczenia powinien stanowić załącznik do umowy pośrednictwa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wyżej wskazanego 14-dniowego terminu.


Prawo odstąpienia od umowy daje możliwość Klientom, którzy podpisali umowę zmuszeni sytuacją, a po dokładnym przeanalizowaniu warunków umowy, stwierdzają, że nie respektują jej warunków. Pod rządami ustawy wcześniej obowiązującej Konsumenci również mieli prawo odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorcy, lecz obowiązek informacyjny nie spoczywał na przedsiębiorcach. Warto jednak dokładnie sprawdzić ofertę biur nieruchomości znajdujących się w regionie i wybrać sprawdzone, profesjonalne biuro, które tak jak nasze dokłada wszelkich starań aby umowa skonstruowana była w przejrzysty sposób a jej zapisy były zgodne z przepisami, a także które zapewnia możliwość zapoznania się z zapisami umowy a przy tym wyjaśnia wszelkie ewentualne wątpliwości. Wówczas prawo odstąpienia od umowy będzie alternatywą, z której skorzystania Konsument będzie miał potrzebę tylko w wyjątkowych okolicznościach.


Wydłużony termin na odstąpienie od umowy.


Konsumentowi zawierającemu umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługiwało będzie prawo odstąpienia od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy. Inaczej mówiąc, w razie zaniedbania obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia, konsumentowi przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy przez okres 12 miesięcy od jej zawarcia.


W jaki sposób odstąpić od umowy?


Konsument może odstąpić od umowy właściwie w dowolnej formie. Niezależnie od tego czy złoży oświadczenie na formularzu odstąpienia (stanowiącym załącznik do nowej ustawy), napisze odręczne pismo czy wyśle oświadczenie e-mailem – odstąpienie będzie skuteczne.


Uwaga: Jeżeli konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu e-mailem, przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia (na trwałym nośniku – a więc pisemnie lub również e-mailem) otrzymania takiego odstąpienia.


Klient powinien wiedzieć o wszystkich opłatach.


Nowa ustawa kładzie duży nacisk na jasne i rzetelne informowanie o wszelkich kosztach związanych z zawieraniem umów przez Internet. W szczególności nowe przepisy wykluczają możliwość stosowania przez przedsiębiorcę domyślnej zgody konsumenta na ponoszenie dodatkowych opłat. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma wyraźnej zgody konsumenta, tylko zastosuje domyślne ustawienia, które powodują poniesienie takich opłat (chyba że konsument wyraźnie odrzuci taką możliwość w odpowiednim oknie wyboru), opłata będzie nienależna, a konsument będzie miał prawo do zwrotu takiej płatności.


25.12.2014 – ważna data do zapamiętania.


Data 25 grudnia 2014 r. wymaga szczególnej uwagi, gdyż będzie ona istotna przy każdej rozpatrywanej reklamacji. Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Natomiast do umów zawartych przed tą datą zastosowanie będą miały zasady dotychczasowe. W konsekwencji przedsiębiorcy przez co najmniej dwa lata będą musieli posługiwać się dwoma regulaminami sprzedaży – jednym dostosowanym do nowych przepisów, a drugim do dotychczasowych.

 

Źródła:

http://investdom-nieruchomosci.pl/blog/ustawa-o-ochronie-konsumentow/

file:///C:/Users/M/Downloads/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

http://www.fundacjapolskiegohandlu.org/aktualnosci/212-poradnik-o-nowych-prawach-konsumenta.html

http://www.kike.pl/2014/06/30/nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta/