kluczyk

Kontakt Krosno

RAV Nieruchomości
godziny otwarcia:
9:00 - 16:00
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt.

tel.: 603 467 750 (7 dni w tygodniu)
ul. Zielona 7
38-400 Krosno
biuro@ravnieruchomosci.pl

         Portale partnerskie

Standard - Tłumaczenia Język Angielski

NewsLetter

Chesz dostawać najnowsze informacje?
pozostaw swój adres.

Artykuły

O zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dodane: 2013-05-11

O zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Prezydent RP 16 kwietnia podpisał ustawę  z dnia 8 marca 2013 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ustawa ta  ma na celu wprowadzenie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmian mających przyczynić się do zwiększenia przejrzystości przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne co do treści postanowień tej ustawy.

Przyjęte uchwaloną ustawą zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych polegają na wprowadzeniu zasady, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I - III { a więc niezależnie od powierzchni tych gruntów ) wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz wskazaniu, że stroną postępowań w sprawie o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych I leśnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a tym samym przesądzeniu, że stroną takiego postępowania nie może być właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Ponadto rozstrzygnięciu, że dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych są także odsetki od wskazanych w art. 22b ust. 1 ustawy należności i opłat, przesądzeniu, że dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są nie podatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wskazaniu na marszałka województwa jako organu właściwego do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.

 

Uchwalona ustawa wprowadza istotną zmianę zakładającą, że wymóg uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na przeznaczenie gruntów rolnych klas I -lii na cele nierolnicze będzie obecnie dotyczyć wszystkich tak określonych gruntów, a nie tylko gruntów o powierzchni powyżej 0,5 ha, tak jak to było określone dotychczas. Wynika to z faktu, iż zostało uznane, że należy poddać wzmocnionej ochronie możliwość przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych o najwyższych klasach bonitacyjnych. Ponadto dotychczasowe brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych stanowiące, iż zgody ministra wymaga przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I - lii jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha powodowało podejmowanie działań zmierzających do obchodzenia konieczności uzyskiwania zgody ministra na takie wyłączenie poprzez dokonywanie podziału większych nieruchomości na działki nie przekraczające powierzchni 0,5 ha i przekształcaniu ich na grunty o innym charakterze niż rolne. Jednocześnie wprowadzona obecnie zmiana w znacznej mierze ograniczy możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich gruntów rolnych klas I - Ml, ze względu na treść art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.